Tài liệu Pre CFA level 1

[Alternative Investments]

Alternative Investments là môn học về Đầu tư thay thế, tìm hiểu về bất động sản, vốn cổ
phần tư nhân, hàng hóa. Đầu tư thay thế là một tài sản tài chính không thuộc một trong các
loại đầu tư thông thường. Các loại thông thường bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt.
Hầu hết các tài sản đầu tư thay thế được nắm giữ bởi các nhà đầu tư tổ chức hoặc các cá nhân
có giá trị ròng cao được công nhận vì tính chất phức tạp, thiếu quy định và mức độ rủi ro. Bất
động sản và Vốn chủ sở hữu có thể coi là chủ đề xuyên suốt trong môn học này.

1. Properties - Đặc điểm

Các hình thức đầu tư thay thế khác với các hình thức đầu tư truyền thống (cổ
phiếu, trái phiếu) ở một số điểm như:

  • Tính thanh khoản thấp hơn.
  • Ít quy định và minh bạch.
  • Nhiều vấn đề hơn và không có nhiều số liệu lịch sử về biến động giá và tỷ lệ
   sinh lời.
  • Các vấn đề pháp lý và thuế khác với các hình thức đầu tư truyền thống.

2. Instruments - Các hình thức đầu tư thay thế được giới thiệu trong CFA Level I

  • Hedge fund (Quỹ phòng hộ)
  • Private equity fund (Quỹ đầu tư vào các công ty tư nhân)
  • Real estate (Bất động sản)
  • Commodities (Hàng hóa)
  • Infrastructure (Cơ sở hạ tầng)
  • Others (Khác)

3. Ôn thi Alternative Investments

Tài liệu ôn thi

  • Nếu bạn gặp khó khăn về việc hiểu các khái niệm trong sách giáo trình CFA
   Program Curriculum Ebook Information thì cả 2 cuốn sách Kaplan Schweser
   NotesWiley Study Guide đều hữu ích trong việc giải thích các khái niệm cách
   dễ ngấm hơn cho bạn
  • Ngoài ra, bạn có thể tham khảo thêm cuốn: "Handbook of Alternative Assets",
   của Mark J. P. Anson, John Wiley & Sons (2006).

4. Checklist ôn thi Alternative Investments hiệu quả 

  • Đừng bỏ qua Alternative Investments ở Level 1: Khá nhiều thí sinh cho rằng
   Alternative Investments chỉ chiếm tỷ trọng 6% của kỳ thi Level 1 nên đã bỏ qua
   việc ôn tập phần này để tiết kiệm thời gian cho các môn có tỷ trọng lớn như
   Financial Reporting and Analysis. Đừng làm vậy, vì Alternative Investments
   cũng có tầm quan trọng khá lớn. Đọc phần Alternative Investments rất ngắn
   - 100 trang trong giáo trình CFA Program Curriculum Ebook Information
   hoặc 25-30 trang nếu bạn sử dụng tài liệu khác. Đồng thời, cả việc đọc và câu
   hỏi đều dễ đọc với trọng tâm chủ yếu là các định nghĩa. Đây là những điểm dễ
   dàng để ghi điểm.
  • Đọc Schweser/Wiley để tiết kiệm thời gian: Nếu bạn không có nhiều thời
   gian ôn tập, bạn có thể chỉ cần dựa vào ghi chú của Kaplan Schweser Notes
   hoặc Wiley Study Guide về phần Alternative Investments. Bạn sẽ chỉ cần dành
   một vài giờ để đọc phần này.

5. Một vài lưu ý cho việc học và thi môn Alternative Investments 

Phần này bao gồm các hình thức đầu tư không thuộc phạm vi kiến thức với các
môn học khác của CFA. Nó bao gồm các quỹ bất động sản, đầu tư mạo hiểm, quỹ
phòng hộ và hàng hóa. Cần chú trọng đặc biệt vào hàng hóa vì sẽ rất hữu ích cho
bạn có nhận thức sâu sắc về các khái niệm liên quan đến giao dịch hàng hóa. Có
thể có 7 hoặc 8 câu hỏi định hướng khái niệm từ phần này, một số câu hỏi liên
quan cụ thể đến hàng hóa. Những phần tính toán trong môn này sẽ tập trung vào
định giá bất động sản. Mặc dù phần này chiếm tỷ trọng thấp trong CFA Level 1,
nhưng với nỗ lực đúng đắn, nó có thể được làm chủ dễ dàng.