Tài liệu Pre CFA level 1

[Financial Reporting and Analysis]

Với môn học này, bạn sẽ tập trung vào các loại tài sản và nợ phải trả mà thường dễ bị ảnh
hưởng bởi các chính sách và ước tính kế toán thay thế. Là một nhà phân tích, khả năng hiểu
được các số liệu và phân tích tình hình tài chính của công ty là rất quan trọng. Do vậy, đây là một phần trọng tâm mà bạn không thể không chú ý khi bắt tay vào học môn Phân tích báo cáo tài chính. Các chủ đề được đề cập trong môn học này bao gồm: Phương pháp tính giá hàng tồn
kho (LIFO/FIFO), Chi phí khấu hao, Tài sản cố định vô hình, Chi phí thuế thu nhập hoãn lại, Kế
toán cho thuê và Kế toán trái phiếu.

1. Income statement – Báo cáo kết quả kinh doanh

Báo cáo kết quả kinh doanh cho biết doanh thu và chi phí của doanh nghiệp sau 1
khoảng thời gian.
Ví dụ về Báo cáo kết quả kinh doanh của 1 doanh nghiệp:

 

Các khoản mục chính:

  • Revenue (doanh thu): khoản tiền mà doanh nghiệp nhận được khi bán hàng hóa
   và dịch vụ do nó sản xuất ra. Doanh thu được tính bằng cách lấy giá bán nhân với
   lượng hàng bán ra.
  • Cost of goods sold (giá vốn hàng bán): chi phí trực tiếp phát sinh từ việc sản xuất
   hàng hóa bán trong một công ty. Số tiền này bao gồm chi phí của các vật liệu
   được sử dụng để tạo ra hàng hóa cùng với chi phí lao động trực tiếp được sử dụng
   để sản xuất hàng hóa. Giá vốn hàng bán không bao gồm các chi phí gián tiếp,
   chẳng hạn như chi phí phân phối và chi phí lực lượng bán hàng.
  • Gross profit (lợi nhuận gộp): mức chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn của hàng
   hóa bán ra.
  • Selling, General & Administrative Expense (chi phí bán hàng và quản lý doanh
   nghiệp): bao gồm tiền lương của nhân viên các bộ phận khác nhau như kế toán,
   CNTT, tiếp thị, nhân sự... Nó cũng bao gồm hoa hồng, hoạt động quảng cáo và cổ
   động. Ngoài ra, chi phí thuê, tiện ích và vật tư nào không phải là một phần của sản
   xuất thì sẽ được bao gồm trong SG&A.
  • Net income (lợi nhuận ròng): số tiền còn lại sau khi trừ đi tất cả các chi phí hoạt
   động, lãi, thuế và cổ tức cổ phiếu ưu đãi vào tổng doanh thu của một công ty.

2. Balance sheet – Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán phản ánh tình hình tài chính của doanh nghiệp tại một thời
điểm. Nó bao gồm: assets (tài sản), liabilities (nợ phải trả), equity (vốn chủ sở hữu).
Ví dụ về Bảng cân đối kế toán của 1 doanh nghiệp:

 

2.1. Assets – Tài sản

  • Thường được chia ra làm 2 loại: current assets (tài sản ngắn hạn) và non-current
   assets (tài sản dài hạn).
  • Current assets (tài sản ngắn hạn): những tài sản có thời gian chuyển đổi thành
   tiền trong vòng một năm (hoặc một chu kì kinh doanh), bao gồm: Cash and cash
   equivalents (tiền và các khoản tương đương tiền), marketable securities (chứng
   khoán khả mại), accounts receivable (phải thu khách hàng), inventories (hàng
   tồn kho)…
  • Non-current assets (tài sản dài hạn): những tài sản có thời gian chuyển đổi thành
   tiền trên một năm (hoặc một chu kì kinh doanh), bao gồm: investment property
   (bất động sản đầu tư), property, plant, and equipment (nhà xưởng, thiết bị…).

2.2. Liabilities – Nợ phải trả

  • Thường được chia ra làm 2 loại: current liabilities (nợ ngắn hạn) và non-current
   liabilities (nợ dài hạn).
  • Current liabilities (nợ ngắn hạn): các khoản nợ có kỳ hạn trong phạm vi một năm,
   bao gồm: accounts payable (phải trả người bán), unearned revenue (doanh thu
   chưa thực hiện), taxes payable (thuế phải trả)…
  • Non-current liabilities (nợ dài hạn): các khoản nợ có kỳ hạn trên một năm.

2.3. Equity – Vốn chủ sở hữu

  • Owner’s equity (vốn chủ sở hữu) là các nguồn vốn thuộc sở hữu của chủ doanh
   nghiệp và các thành viên trong công ty liên doanh hoặc các cổ đông trong các
   công ty cổ phần
  • Vốn chủ sở hữu trong công ty cổ phần bao gồm: contributed capital (vốn góp),
   preferred stock (cổ phiếu ưu đãi), retained earnings (lợi nhuận giữ lại), treasury
   stock (cổ phiếu quỹ)…
3. Cash ow statement – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Ví dụ về Báo cáo lưu chuyển tiền tệ của 1 doanh nghiệp:

 

Ba loại dòng tiền của doanh nghiệp bao gồm: cash flow from operating (dòng tiền
từ hoạt động sản xuất kinh doanh), cash flow from investing (dòng tiền từ hoạt động
đầu tư), cash flow from financing activites (dòng tiền từ hoạt động tài chính).

4. Financial ratio – Các chỉ số tài chính

Các chỉ số tài chính được chia thành 5 loại:

4.1. Activity ratio (nhóm chỉ số hiệu quả hoạt động)

Một số chỉ số điển hình:

4.2. Liquidity ratios (nhóm chỉ số khả năng thanh toán nợ ngắn hạn)

Một số chỉ số điển hình:

4.3. Solvency ratios (nhóm chỉ số khả năng thanh toán nợ dài hạn)

Một số chỉ số điển hình:

4.4. ProFItability ratios (nhóm chỉ số lợi nhuận)

Một số chỉ số điển hình:

4.5. Valuation ratios (nhóm chỉ số định giá).

Một số chỉ số điển hình:

5. Ôn thi Financial Reporting and Analysis

Tài liệu ôn thi 

  • Financial Reporting and Analysis là môn mà bạn cần sự trợ giúp trong sách
   giáo trình CFA Program Curriculum Ebook Information. Bên cạnh sách giáo
   trình của CFA, các ví dụ và lời giải thích của Schweser hoặc Wiley rõ ràng hơn
   và chúng chỉ cho bạn biết những gì bạn cần.

Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm:

  • Sê-ri Youtube: How to make Journal Entries, General Journal, General Ledger,
   T-Account, Chart of Accounts
  • Sách giáo khoa tham khảo: Financial and Managerial Accounting của Warren,
   Reeve & Duchac
6. Checklist ôn thi Financial Reporting and Analysis
  • Bắt đầu ôn thi sớm: Đây là một chủ đề lặp đi lặp lại trên các Level khác nhau,
   nhưng đó là chìa khóa cho FRA. Đây là cấp độ dài nhất và rất quan trọng. Đối với
   những bạn chưa làm quen nhiều với kế toán, chắc chắn bạn sẽ thấy thuế thu
   nhập và tài sản dài hạn nằm trong số những phần khó nhất. Bạn có thể phân bổ
   thêm thời gian cho những phần này
  • Bắt đầu ôn thi sớm: Đây là một chủ đề lặp đi lặp lại trên các Level khác nhau,
   nhưng đó là chìa khóa cho FRA. Đây là cấp độ dài nhất và rất quan trọng.
  • Đối với những bạn chưa làm quen nhiều với kế toán, chắc chắn bạn sẽ thấy thuế
   thu nhập và tài sản dài hạn nằm trong số những phần khó nhất. Bạn có thể phân
   bổ thêm thời gian cho những phần này.
  • Thành thạo mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên 3 loại Báo cáo tài chính: FRA SS ban
   đầu là các khái niệm kế toán mang tính giới thiệu, đặt nền tảng cho toàn bộ môn
   FRA tại Level 1 và Level 2. Bạn nên "hạ nhiệt" nếu bạn muốn thành thạo trong
   phần còn lại của FRA. FRA (và kế toán nói chung) trở nên dễ dàng hơn nhiều khi
   bạn biết cấu trúc của bảng cân đối kế toán (B/S - Balance sheet), báo cáo kết quả
   kinh doanh (I/S - Income statement) và báo cáo lưu chuyển tiền tệ (CF - Cash ow
   statement), cùng với các tương quan cơ bản giữa chúng. Cụ thể là hãy tạo cho
   bạn mô hình tài chính đơn giản với 3 báo cáo - B/S, I/S và CF, dựa trên một ngành
   công nghiệp đơn giản. Điều này thường có nghĩa là một ngành dịch vụ không có
   hàng tồn kho thì chi phí bán hàng tốt,... Sau đó, hãy nghiên cứu chi tiết các mục
   kế toán nằm trong các báo cáo tương ứng và mối liên hệ giữa chúng. Một khi bạn
   thành thạo với mô hình đơn giản này, hãy xây dựng một mô hình phức tạp hơn
   liên quan đến sản xuất. Sẽ mất thời gian để tìm ra phương cách nhưng nó rất
   đáng giá.
  • Đừng bỏ qua bất kỳ phần nào trong FRA: Bởi vì kiến thức ở Level 1 sẽ chi tiết hơn
   ở Level 2. Khi bạn nắm được các nguyên tắc cơ bản, bạn sẽ dễ dàng vượt qua FRA.
  • Chuyên ngành kế toán - Đừng đánh giá thấp môn này: Các khóa học kế toán tài
   chính bạn tham gia hầu hết là từ quan điểm của kế toán viên hoặc kiểm toán
   viên. Tuy nhiên, trong kỳ thi CFA, ứng cử viên nên nhìn mọi thứ dưới góc nhìn của
   một nhà phân tích. Level 1 có thể dễ dàng hơn cho kế toán viên và CPAs (Chuyên
   gia kế toán) vì nó liên quan đến kế toán tài chính cơ bản. Ở Level 2, thay vì biết
   cách hoạt động của thẻ ghi nợ và tín dụng, người ta cần đọc báo cáo tài chính và
   biết chúng ảnh hưởng đến triển vọng tương lai của công ty như thế nào.
  • Hãy xem đây là giá trị gia tăng cho sự nghiệp của bạn, không chỉ cho kỳ thi CFA:
   Nắm vững kế toán tài chính là một kỹ năng cơ bản cho các nhà phân tích tài
   chính. Một số nhà phân tích có thể thoát khỏi nó và được thăng cấp lên cấp quản
   lý mà không cần biết cách hoạt động của thẻ ghi nợ và tín dụng. Tuy nhiên,
   những người này sẽ không bao giờ tự tin về mặt kỹ thuật bởi vì hố sâu khổng lồ
   này không bao giờ được lấp đầy và sửa chữa.

7. Một vài lưu ý cho việc học và thi môn Financial Reporting and Analysis

  • Bạn bắt buộc phải biết cách đọc và giải thích 3 thành phần của báo cáo tài chính:
   Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh và Báo cáo lưu chuyển tiền mặt.
   Với những bạn học chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán, sẽ không khó khăn mấy
   cho các bạn, nhưng với những bạn khác, sẽ mất khá nhiều thời gian để nắm vững
   được phần này.
  • Sau đó, những khái niệm phức tạp hơn sẽ được giới thiệu: ghi nhận doanh thu
   (revenue recognition); số lượng cổ phiếu pha loãng (diluted shares outstanding);
   phương pháp tính toán dòng tiền (cash flow calculation methods); phân tích
   hàng tồn kho (inventory analysis); phân tích tài sản dài hạn và khấu hao (analysis
   of long term assets and depreciation) và thuế (tax).

Lưu ý: Bạn phải ghi nhớ những điểm giống nhau và khác nhau giữa chuẩn US
GAAP và IFRS.

  • Đặc biệt, bạn nên chú ý đến phần nợ tài chính (nancing liabilities); tài sản cho
   thuê (lease) và những tài khoản ngoại bảng (oœ-balance sheet items). Những khái
   niệm này rất phức tạp và khó hiểu nếu bạn mới tiếp xúc với nó lần đầu tiên, và
   không may là nó rất hay xuất hiện trong những đề thi (thử). Bạn hãy dành thời
   gian để tập trung vào những phần này. Đây là những phần khó nhất trong FRA
   Level 1. Còn ở phần Level 2 có các khái niệm quan trọng như: Kế toán hưu trí
   (Pension Accounting); Kế toán đa quốc gia (Multinational Accounting); Đầu tư
   liên ngành (Inter-corporate Investment); Kỹ thuật Báo cáo và phân tích tài chính
   (Financial Reporting and Analysis Techniques); Tài sản tồn kho và tài sản dài hạn
   (Inventory & Long-lived Assets).
  • Ngoài ra, bạn sẽ phải học về các tỷ số như Vòng quay hàng tồn kho (inventory
   turnover ratios), vòng quay phải thu, phải trả (receivables – payables turnover),...
   Những công thức này rất đơn giản, nhưng sẽ có rất nhiều công thức, vì vậy tốt
   nhất là hiểu được logic của chúng chứ đừng học vẹt.