[Level 1] Revision Phase with SAPP

[ FRA - Inventories & Long-live Asset ] - Buổi 4

4 PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HÀNG TỒN KHO  (giả thiết trong điều kiện lạm phát )

🌱 FIFO: - Lô nào nhập trước giá thấp sẽ hơn, & xuất kho đưa vào sản suất trước, nên pp này COGS thấp nhất & tồn kho cuối kì cao nhất vì là những lô nhập sau cùng, giá cao hơn. COGS thấp kéo theo lãi trong kì đó cao, phải đóng thuế nhiều, đóng thuế nhiều thì CFO thấp hơn. PP này khá phổ biến trên thế giới & theo logic thông thường, nhập trước mà ko xuất trước để lâu giảm giá trị hàng hết.

🌱 LIFO  (Not use IFRS): pp này lô nhập sau có giá thành cao hơn được đưa vào sản suất trước nên COGS cao nhất, lợi nhuận thấp nhất & ít phải đóng thuế nhất. IFRS không cho sử dụng pp này nhưng nó lại rất được ưa chuộng ở Mỹ vì được LỢI THUẾ. pp này ko làm thay đổi kết quả lãi lỗ trong dài hạn mà chỉ hoãn đi nghĩa vụ đóng thuế trước mắt khi làm tăng chi phí ở những năm đầu tiên lên. Ngoài ra, pp này dùng cho các doanh nghiệp đặt thù, ví dụ hàng tồn kho là những khối gỗ xếp chồng lên nhau thì bắt buộc phải nhập sau xuất trước thôi.

🌱 Bình quân gia quyền: phương pháp đơn giản nhất & sử dụng rộng rãi nhất, cho tồn cuối kì & COGS có GIÁ TRỊ Ở GIỮA 2 PP TRÊN.

🌱 Thực tế đích danh: rất ít sử dụng, chỉ dùng cho các doanh nghiệp sản xuất đặt thù, ví dụ sản xuất thuốc, mỹ phẩm, bắt buộc phải dùng đích danh loại hàng tồn kho đó.

 Từ cách tính toán của mỗi pp trên ta có thể suy ra sự ảnh hưởng đối với các khoản mục và chỉ số trong BCTC :

  • (1) COGS : LIFO > FIFO  (1) 
  • (2) Ending inventory : LIFO  < FIFO
  • (3) Profitability : (1) -> gross profit, net profit margin, operating FIFO > Higher > LIFO
  • (4) Liquidity : (3) -> equity increase -> asset increase  ( cash & recept increase) -> current ratio, quick ratio  FIFO > Higher > LIFO 
  • (5) Activity : (2) -> inventory turnover FIFO < Lower < LIFO 
  • (6) Solvency : (4) -> debt ratio, debt to equity FIFO < Lower < LIFO

Example :

1.1 Given the following inventory data about a firm:
Beginning inventory 20 units at $50/unit
Purchased 10 units at $45/unit
Purchased 35 units at $55/unit
Purchased 20 units at $65/unit
Sold 60 units at $80/unit
What is the inventory value at the end of the period using first in, first out (FIFO)?
 A.  $3,100.
 B.  $3,475.
 C.  $1,575.


Explanation : C
Ending inventory equals 20 + 10 + 35 + 20 − 60 = 25 of last units purchased in inventory.
(20 units)($65/unit) + (5 units)($55/unit) = $1,300 + $275 = $1,575


1.2 Under the first-in-first-out (FIFO) inventory valuation method, ending inventory reflects the costs of the:
 A. specific units available for sale.
 B. earliest purchases.
 C. most recent purchases.


Explanation : C
Under the FIFO inventory valuation method, ending inventory reflects the costs of the most recently purchased items and cost of sales reflects the costs of the earliest purchases. If prices are increasing or decreasing, ending inventory is unlikely to reflect the costs of the specific units available for sale.


1.3 A company that uses the LIFO inventory cost method records the following purchases and sales for an accounting period:
Beginning inventory, July 1: $5,000, 10 units
July 8: Purchase of $2,600 (5 units)
July 12: Sale of $2,200 (4 units)
July 15: Purchase of $2,800 (5 units)
July 21: Sale of $1,680 (3 units)
The company's cost of goods sold using a perpetual inventory system is:
 A.  $3,780.
 B.  $3,760.
 C.  $3,500.


Explanation : B
With a perpetual inventory system, units purchased and sold are recorded in inventory in the order that the purchases and sales occur. Cost of goods sold for the July 12 sale uses 4 of the units purchased on July 8: 4 × ($2,600 / 5) = $2,080. Cost of goods sold for the July 21 sale uses 3 of the units purchased on July 15: 3 × ($2,800 / 5) = $1,680.

COGS = $2,080 + $1,680 = $3,760.


1.4 Cushinson Corp. had a beginning inventory of $9,500 (250 units) and made three inventory purchases during the fiscal year:
Purchases        Units              Total Cost
  3/1/X6              400                  $14,800
  7/1/X6              450                  $14,850
  7/1/X6                30 units            8,100
  9/1/X6              550                  $15,950
The company began operations on Jan. 1, 20X6. Costing uses the LIFO method of determining cost of goods sold. First year sales were 1,300 units. The most likely effects of using LIFO inventory costing as compared to FIFO in Cushinson's 20X6 financial statements are:
 A.  higher net income; higher working capital.
 B.  higher net income; lower working capital.
 C.  lower net income; lower working capital.


Explanation :A 
The first step is to determine the direction of prices:
Purchase    TotalCost       Units        Per-unit Cost
Begin inv.      $9,500          ÷ 250           = $38
3/1/X6           14,800          ÷ 400           = $37
7/1/X6           14,850          ÷ 450           = $33
9/1/X6           15,950          ÷ 550           = $29
Notice that per-unit prices are falling. Under falling prices, LIFO inventory costing will result in higher net income because the recent units were cheaper than the older purchases (and beginning inventory), making the cost of goods sold lower and net income higher. Working capital will be higher because LIFO inventory is greater than FIFO inventory when prices are falling.


1.5. Czernezyk Company buys a delivery vehicle for 60,000. Czernezyk expects to drive the vehicle 400,000 kilometers over 4 years, at the end of which the firm expects to be able to sell the vehicle for 10,000. At the end of Year 2, the vehicle has been driven 250,000 kilometers. If Czernezyk depreciates the vehicle by the units of production method, its carrying value at the end of Year 2 is:
 A.  28,750.
 B.  15,000.
 C.  31,250.


Explanation : A
Depreciation per unit of production = (60,000 - 10,000) / 400,000 km = 0.125 per kilometer. Through year 2, depreciation expense = 0.125 × 250,000 = 31,250. Carrying value at the end of Year 2 = 60,000 - 31,250 = 28,750.


LONG - LIVE ASSET 

1. Phương pháp ghi nhận khấu hao 

Phương pháp ghi nhận khấu hao

Giải thích

Straight-line method

(Khấu hao đường thẳng)

Chi phí của một tài sản được phân bổ đều cho các năm sử dụng của nó.

Accelerated methods

(Khấu hao nhanh)

Chi phí khấu hao được phân bổ nhiều hơn vào các năm đầu tiên của thời gian sử dụng.

Trong đó: Double-declining balance method là phương pháp ghi nhận khấu hao với tốc độ gấp 2 lần khấu hao đường thẳng.

Unit-of-production method

(Khấu hao theo sản lượng)

Chi phí được phân bổ chính xác theo số lượng sản phẩm được sản xuất trong kỳ so với tổng sản phẩm sản xuất của công ty.

Các ước tính cần để tính giá trị khấu hao: thời gian sử dụng của tài sản (useful life) và giá trị thanh lý (residual value)

Example 1

1. Stannum Records obtains two intangible assets in a business acquisition: legal rights to reproduce songs, valued at $5 million, and a trademark valued at $1 million. The trademark expires in 10 years and can be renewed at a minimal cost. Stannum estimates a 5-year useful life for the song rights. Because much of the songs' economic value is realized in their early years, Stannum uses double-declining balance amortization. Amortization expense in the first year after the acquisition is closest to:
 A.  $2.0 million.
 B.  $2.2 million.
 C.  $2.1 million.


Explanation : A
Because the trademark can be renewed at minimal cost, it should be treated as an intangible asset with an indefinite life: the asset is not amortized but is tested for impairment at least annually. For the song rights, DDB depreciation in the first year = 2/5 × $5 million = $2 million.


2. Lãi lỗ suy giảm giá trị theo IFRS & US. GAAP

Lỗ do suy giảm giá trị

(Impairment loss)

Theo IFRS

Theo US GAAP

Điều kiện ghi nhận

Giá trị ghi sổ của tài sản (Carrying amount) vượt giá trị thu hồi (recoverable amount)(1)

Giá trị ghi sổ của tài sản vượt tổng giá trị các dòng tiền không chiết khấu của tài sản đó (undiscounted expected future cash flows)

Giá trị ghi nhận

Sự chênh lệch giữa giá trị ghi sổ của tài sản và giá trị thu hồi.

Sự khác biệt giữa giá trị ghi sổ của tài sản và giá trị hợp lý – fair value (hoặc bằng tổng các dòng tiền đã chiết khấu của tài sản, nếu giá trị hợp lý không có sẵn).

(1) Giá trị thu hồi (Recoverable amount) là phần giá trị lớn hơn của giá trị hợp lý (fair value) trừ đi chi phí thanh lý và giá trị sử dụng (value in use) của nó.

Example 2

2.1. Spenser Inc. owns a piece of specialized machinery with a current fair value of $400,000. The original cost of the machinery was
$500,000 and to date has generated accumulated depreciation of $140,000. Which of the following must Spenser record on the
income statement if it decides to abandon the asset?
 A.  Loss of $100,000.
 B.  Loss of $360,000.
 C.  Gain of $40,000.


Explanation : B
With an abandonment of an asset, the carrying value of the machinery is removed from the balance sheet and a loss of that amount is recognized in the income statement. The carrying value is $360,000, which equals the original cost ($500,000) less the accumulated depreciation ($140,000).


2.2. A firm determines that inventory of manufactured goods with a carrying value of 10 million has a net realizable value of 9 million and writes down its carrying value to this amount. One period later, the firm determines that the net realizable value of this inventory has increased to 11 million. Under IFRS, the carrying value of this inventory:
  A. must remain valued at 9 million.
  B. may be revalued up to 11 million.
  C. may be revalued up to 10 million.


Explanation : C
Under IFRS, inventory is measured at the lower of cost or net realizable value. Inventory that has been written down can later be revalued upward if its net realizable value recovers, but only to the extent that reverses the writedown (i.e., no higher than cost). Under U.S. GAAP, inventory that has been written down may not be revalued upward.


2.3 On January 1, 2004, Cayman Corporation bought manufacturing equipment for $30 million. On December 31, 2006, Cayman determined the equipment was impaired and recognized a $5 million impairment loss in its income statement. As of December 31, 2007, the fair value of the equipment exceeded the book value by $7 million. What amount of the recovery in value can Cayman recognize in its 2007 income statement under U.S. Generally Accepted Accounting Principles (U.S. GAAP) and under International Financial Reporting Standards (IFRS)?

      U.S. GAAP                                          IFRS

         A.   $0                                              $5 million

         B.   $0                                              $7 million

         C.   $5 million                                   $7 million


Explanation : A
U.S. GAAP does not permit upward valuations of plant and equipment. Under IFRS, the recovery is reported in the income statement to the extent that the previous downward adjustment (loss) was reported in net income. Otherwise, the increase in value is reported as an adjustment to equity. Thus, under IFRS, $5 million will be reported in 2007 net income and $2 million will
be directly added to to equity (as an adjustment to equity).


2.4 Davis Inc. is a large manufacturing company operating in several European countries. Davis has long-lived assets currently in use that are valued on the balance sheet at $600 million. This includes previously recognized impairment losses of $80 million. The original cost of the assets was $750 million. The fair value of the assets was determined by in independent appraisal to be
$690 million. Which of the following entries may Davis record under IFRS?
   A.  $90 million revaluation surplus.
   B.  $80 million gain on income statement and a $10 million revaluation surplus.
   C.  $90 million gain on income statement.


Explanation :B
Under IFRS, firms may choose to report long-lived assets at fair value. Upward revaluations are permitted and will result in a gain recognized on the income statement to the extent it reverses a previously recognized loss. Any excess is reported as a revaluation surplus, a direct adjustment to equity. In this case, the carrying value of the assets is $600 million ($750 million original cost less $70 million accumulated depreciation and less $80 million impairment loss). The fair value is $690 million. Of the $90 million excess of fair value over carrying value, $80 million is recognized as a gain on the income statement to reverse the $80 million impairment loss that was previously recognized. Remaining $10 million is recorded as a revaluation surplus in shareholders' equity.