[Level 1] Quantitative Methods

Hướng dẫn sử dụng máy tính tài chính để giải các bài tập liên quan đến time value of money

1. Hướng dẫn chung về máy:

Texas Instruments BA II Plus máy tính tài chính | Shopee Việt Nam

Một số phím chức năng quan trọng hay được sử dụng của máy tính tài chính (loại Texas Instruments BA II Plus)

2. Sử dụng máy tính CFA trong các bài tập liên quan đến “Time Value of money” ( Giá trị thời gian của dòng tiền)

Ví dụ 1: 

Parents are funding a newborn’s future university tuition costs, estimated at $50,000/year for four years, with the first payment due in 18 years. Assuming a 6% effective annual rate, the required deposit today is closest to:

A. $60,699.

B. $64,341.

C. $68,201.

Giải:

Ví dụ 2

Mathew Jones plans to pay for his son’s college education for 4 years starting 8 years from today. He estimates the annual tuition cost at $40,000 per year, when his son starts college. The tuition fees are payable at the beginning of each year. How much money must Jones invest every year, starting one year from today, for the next seven years? Assume the investment earns 10 percent annually.

Giải:

Ví dụ 3

An investor makes 48 monthly payments of $500 each beginning today into an account that will have a value of $29,000 at the end of four years. The stated annual interest rate is closest to:

A. 9.50%.

B. 10.00%.

C. 9.00%.

Giải:

Lưu ý: sau khi giải xong các bài ở dạng BGN mode, các bạn nên chuyển lại máy tính về chế độ END mode để không bị nhầm lẫn khi giải các bài khác.