[Level 1] Portfolio Management

[Những dạng bài tập điển hình] Reading 49: Portfolio risk and return: Part I

Bài viết cung cấp cho người đọc cách giải các bài tập thường gặp trong Reading 49

Reviewer: Hoang Ngoc