[Level 1] Portfolio Management

[Những dạng bài tập điển hình] Reading 50: Portfolio risk and return part II

Bài viết cung cấp cho người đọc cách giải các bài tập của Reading 50

Reviewer: Hoang Ngoc