[Level 1] Ethical & Professional Standards

[Tóm tắt kiến thức quan trọng] của Module 3: Phần 1 - Chuẩn mực số I: Professionalism

Tóm tắt các kiến thức quan trọng liên quan đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp số I

CHUẨN MỰC I: TÍNH CHUYÊN NGHIỆP - Chuẩn mực I(A): Có kiến thức về luật pháp.

Trích dẫn gốc: Các Thành viên và Ứng viên phải:

 • Hiểu và tuân thủ tất cả các luật hiện hành, quy tắc và quy định (bao gồm Bộ quy tắc đạo đức và Chuẩn mực ứng xử nghề nghiệp của CFA Institute) của Chính phủ, Cơ quan quản lý, Cơ quan cấp phép, hoặc Hiệp hội nghề nghiệp quản lý hoạt động chuyên môn của các Thành viên và Ứng viên.

 • Trong trường hợp có sự mâu thuẫn, các Thành viên và Ứng viên phải tuân thủ các luật hiện hành, nguyên tắc hoặc quy định có tính nghiêm ngặt hơn.

 • Các Thành viên và Ứng viên không được cố ý tham gia hoặc hỗ trợ và không được liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm các luật hiện hành, quy tắc hoặc quy định nào.

 

1. Hướng dẫn chung

Thành viên và Ứng viên cần hiểu tất cả luật hiện hành và quy định hiện hành chi phối trực tiếp hoạt động nghề nghiệp và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.

Trong trường hợp có sự mâu thuẫn, các Thành viên và Ứng viên phải tuân thủ các luật hiện hành, nguyên tắc hoặc quy định có tính nghiêm ngặt hơn.

Thành viên và Ứng viên không được cố ý tham gia hoặc hỗ trợ và không được liên quan đến bất kỳ hành vi vi phạm các luật hiện hành, quy tắc hoặc quy định nào.

 

2. Hướng dẫn chi tiết trong một số trường hợp chính

2.1. Mối quan hệ giữa “Bộ quy tắc và Chuẩn mực” và “Luật hiện hành”

Khi “Luật hiện hành” (Applicable law) và “Bộ quy tắc và Chuẩn mực” (Code and Standards) yêu cầu cách ứng xử khác nhau, các Thành viên và Ứng viên phải tuân thủ nguyên tắc hoặc quy định nghiêm ngặt hơn.

2.2. Sự tham gia hoặc liên quan đến các hành vi vi phạm của các cá nhân khác

Tham gia trực tiếp

Không tham gia trực tiếp

Tình huống Thành viên hoặc Ứng viên trực tiếp tham gia hoặc liên quan đến vi phạm

→ Vi phạm chuẩn mực CFA.

Tình huống Thành viên hoặc Ứng viên không tham gia trực tiếp nhưng nhận thức được công ty chủ quản hoặc khách hàng có hành vi vi phạm chuẩn mực, họ cần phải:

Chấm dứt mọi sự liên quan đến hành vi vi phạm đó.

Không có hành động can thiệp.

Hành động can thiệp không thể ngăn chặn hành vi vi phạm, nhưng họ không chấm dứt sự liên quan đến hành vi vi phạm.

Lưu ý: Mặc dù Viện CFA khuyến khích việc báo cáo vi phạm, nhưng việc không báo cáo không cấu thành một vi phạm chuẩn mực.

2.3. Các sản phẩm đầu tư và luật hiện hành

Các Thành viên và Ứng viên tham gia vào phát hành hoặc duy trì dịch vụ đầu tư hoặc sản phẩm đầu tư giữa các quốc gia cần phải:

Hiểu tất cả các luật lệ và quy định hiện hành của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ phát hành/ dự kiến chào bán.

Thực hiện những nỗ lực hợp lý để xem xét liệu các công ty liên kết đang phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ do công ty chủ quản của họ phát triển có tuân thủ luật pháp và quy định của các quốc gia và khu vực phân phối hay không.

Thực hiện các thẩm định cần thiết khi giao dịch kinh doanh xuyên quốc gia để có thêm kiến thức về luật và các quy định hiện hành khác nhau.

 

3. Các thủ tục được đề xuất tuân thủ.

 • Thiết lập hoặc khuyến khích công ty chủ quản thiết lập các thủ tục để thông báo cho nhân viên về những thay đổi trong luật lệ, quy tắc và quy định có liên quan.

 • Thường xuyên đánh giá lại hoặc khuyến khích công ty chủ quản đánh giá lại các văn bản về thủ tục tuân thủ của công ty.

 • Duy trì hoặc khuyến khích công ty chủ quản duy trì các bản sao của luật lệ, quy tắc và quy định hiện hành.

 • Khi không chắc chắn về tính hợp pháp, hãy hỏi ý kiến ​​người giám sát, nhân viên tuân thủ hoặc luật sư.

 • Khi chấm dứt mọi sự liên quan đến hành vi vi phạm, hãy lưu giữ hồ sơ ghi lại hành vi đó và khuyến khích công ty chủ quản chấm dứt hành vi vi phạm.

 • Bộ chuẩn mực không yêu cầu phải báo cáo vi phạm của các cá nhân vi phạm, tuy nhiên luật pháp địa phương có thể yêu cầu điều đó; các Thành viên được “khuyến khích mạnh mẽ”  trong việc báo cáo các vi phạm cho Chương trình Ứng xử Chuyên nghiệp của Viện CFA (CFA Institute Professional Conduct Program).

 

CHUẨN MỰC I: TÍNH CHUYÊN NGHIỆP - Chuẩn mực I(B): Tính độc lập và khách quan.

Trích dẫn gốc: Các Thành viên và Ứng viên phải:

 • Phải thận trọng và đưa ra phán đoán hợp lý để duy trì tính độc lập và khách quan trong các hoạt động nghề nghiệp.

 • Không được đề nghị, vận động, hoặc nhận bất kỳ quà tặng, lợi ích, thù lao hoặc quyền lợi nào có khả năng sẽ ảnh hưởng đến tính độc lập và khách quan của chính họ hoặc của người khác.

 

1. Hướng dẫn chung.

Nguyên tắc chính: Các Thành viên và Ứng viên nên cố gắng tránh các tình huống có thể gây ra hoặc được coi là sẽ đánh mất tính độc lập hoặc khách quan trong việc đưa ra đề xuất đầu tư hoặc thực hiện hành động đầu tư.

Các tình huống phổ biến nhất có thể đánh mất tính độc lập bao gồm:

1.1. Quà tặng từ khách hàng hoặc các bên khác

1.1.1. Lợi ích từ khách hàng

“Quà tặng” đến từ các dịch vụ đã thực hiện trong quá khứ và cần phải được thông báo cho công ty chủ quản, việc thông báo này có thể diễn ra sau khi đã nhận quà tặng.

Các khoản “thù lao” có thể làm thay đổi cách thức mà các Thành viên và Ứng viên ứng xử trong tương lai, phải được thông báo và được chấp thuận bởi công ty chủ quản trước khi nhận.

1.1.2. Lợi ích từ các đơn vị khác

Lợi ích đến từ các đơn vị khác nên được xem xét thận trọng hơn vì chúng có thể gây tổn hại đến quyền lợi khách hàng của Thành viên và Ứng viên.

Ví dụ: Công ty môi giới sử dụng các khoản lợi ích để thuyết phục nhà quản lý tài sản sử dụng dịch vụ của họ cho tất cả giao dịch của tài khoản khách hàng.

1.2. Soạn thảo báo cáo nghiên cứu, đưa ra khuyến nghị và thực hiện hành động đầu tư

Các Thành viên và Ứng viên phải đảm bảo rằng:

 • Các sản phẩm đều phản ánh ý kiến đầu tư một cách trung thực.

 • Không bị thiên vị bởi các áp lực bên trong hoặc bên ngoài.

 • Ngôn ngữ rõ ràng và không mơ hồ.

1.3. Tìm kiếm hỗ trợ tài chính từ các nguồn khác

Các Thành viên và Ứng viên phải đánh giá tác động thực tế của các hành vi vận động tài chính đối với tính độc lập của họ và liệu tính khách quan của họ có bị tổn hại trong mắt khách hàng hay không.

 

2. Hướng dẫn chi tiết trong một số trường hợp chính

2.1. Công ty bên mua

Mối quan hệ giữa Nhà phân tích bên bán (sell-side analyst) và Công ty bên mua (buy-side firm) được trình bày trong hình dưới đây:

Ethics_M3.1_1

Nhà phân tích bên bán

Những người đưa ra các khuyến nghị thường được nghe như "mua mạnh", "vượt trội", "trung lập" hoặc "bán".

Công ty bên mua

Bao gồm các nhà quản lý tài sản, quỹ phòng hộ và các công ty mua hoặc bán chứng khoán thay cho khách hàng của họ.

Tuy nhiên, một khuyến nghị tiêu cực có thể ảnh hưởng xấu đến hiệu suất danh mục đầu tư và nhà quản lý tài sản (đối với các công ty bên mua) → Một số nhà quản lý danh mục đầu tư có thể ủng hộ một cách ngấm ngầm hoặc rõ ràng cho việc phát hành khuyến nghị tích cực.

Chính vì thế, Thành viên và Ứng viên cần có một số lưu ý như sau:

Đối với các nhà phân tích bên bán

Đối với các công ty bên mua

Các Thành viên và Ứng viên phải nỗ lực vượt qua các áp lực có ảnh hưởng tiêu cực đến tính độc lập và khách quan của họ trong quá trình chuẩn bị báo cáo nghiên cứu.

Các nhà quản lý danh mục đầu tư có trách nhiệm tôn trọng và thúc đẩy tính trung thực trí tuệ của các báo cáo cung cấp bởi bên bán.

2.2. Nhà quản lý quỹ và mối quan hệ lưu ký 

Các Thành viên và Ứng viên chịu trách nhiệm tuyển dụng và duy trì mối quan hệ với các nhà quản lý bên ngoài hoặc các đơn vị lưu ký bên thứ ba không được nhận quà tặng, các chiêu đãi hoặc tài trợ công tác được xem là có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ.

2.3. Mối quan hệ với các ngân hàng đầu tư

Các Thành viên và Ứng viên không được khuất phục trước áp lực từ các công ty để viết báo cáo nghiên cứu có lợi cho các khách hàng của ngân hàng đầu tư.

Công ty nên yêu cầu nhà phân tích công bố công khai các xung đột lợi ích hiện có cho các nhà đầu tư và đảm bảo rằng các nhà phân tích chỉ được phép làm việc với các ngân hàng đầu tư khi các xung đột được công bố và quản lý một cách đầy đủ và hiệu quả.

Ethics_M3.1_2

✓ "Bức tường lửa" giữa bộ phận ngân hàng đầu tư và bộ phận phân tích nên được quản lý để giảm thiểu tối đa xung đột lợi ích.

2.4. Đo lường và phân bổ hiệu suất đầu tư

Thành viên và Ứng viên cho phép các ảnh hưởng bên trong hoặc bên ngoài tác động đến tính độc lập và khách quan của họ khi họ hoàn thành một cách trung thực các trách nhiệm liên quan đến phân tích và tính toán hiệu suất của mình.

Ví dụ: Khi soạn thảo báo cáo hiệu suất đầu tư, nhà quản lý có thể yêu cầu nhà phân tích thay đổi cách xây dựng các chỉ số danh mục nhằm che giấu vi phạm trong nghĩa vụ của mình.

2.5. Các công ty đại chúng

Ethics_M3.1_3

Các công ty đại chúng có thể gây áp lực khiến các nhà phân tích phát hành báo cáo tích cực.

Các Thành viên và Ứng viên được yêu cầu phải có hành vi ứng xử trung thực mặc dù có thể phải đối mặt với những trở ngại tiềm năng từ phía các công ty.

2.6. Ý kiến của các cơ quan xếp hạng tín dụng

Ý kiến giảm xếp hạng tín dụng có thể ảnh hưởng tiêu cực đến mức độ tín nhiệm của công ty.

→ Các nhà phân tích có thể phải đối mặt với những thách thức liên quan đến mức thù lao gắn liền với kết quả xếp hạng tín dụng.

Đối với các Thành viên và Ứng viên làm việc tại các cơ quan xếp hạng tín dụng

Đối với các Thành viên và Ứng viên sử dụng thông tin từ các cơ quan xếp hạng tín dụng

Đảm bảo rằng các quy trình và thủ tục tại cơ quan xếp hạng có thể ngăn chặn những tác động không đáng có từ các công ty chủ thể.

Chấp hành các chuẩn mực ứng xử của cơ quan xếp hạng và của ngành.

Đánh giá các thông tin xếp hạng tín dụng một cách độc lập.

2.7. Những tác động trong quá trình tuyển dụng nhà quản lý

Khi phục vụ mục đích tuyển dụng

Khi ứng tuyền vị trí quản lý

Các Thành viên và Ứng viên không được yêu cầu quà tặng, các khoản đóng góp hoặc thù lao có thể ảnh hưởng đến tính độc lập và khách quan của họ.

Các Thành viên và Ứng viên không được tặng quà, đóng góp, hoặc đề nghị đưa các khoản thù lao có thể ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng.

Lưu ý: Việc yêu cầu quà cáp không nhất thiết phải mang lại lợi ích cá nhân cho các Thành viên và Ứng viên thì mới được xem là mâu thuẫn chuẩn mực I(B). Yêu cầu đóng góp cho một tổ chức từ thiện hoặc tổ chức chính trị yêu thích cũng có thể được coi là một nỗ lực gây ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định.

2.8. Các báo cáo nghiên cứu được tài trợ để phát hành

Khi một vài công ty thuê các nhà phân tích để phát hành báo cáo phân tích về chính công ty họ, các Thành viên và Ứng viên phải:

Tham gia phân tích một cách kỹ lưỡng, độc lập, không thiên vị và phải công bố đầy đủ các xung đột tiềm ẩn.

Cố gắng hạn chế hình thức bồi thường cho dịch vụ phân tích đó, tốt nhất chỉ nên chấp nhận một khoản phí cố định (flat fee).

2.9. Tài trợ công tác

Khi làm việc với các khách hàng hoặc đối tác kinh doanh, nhà phân tích có thể được nhận các khoản tài trợ công tác thêm bên ngoài các khoản đã được chi trả bởi công ty họ.

Trong trường hợp có sẵn tiện nghi công tác

Trong trường hợp không có sẵn tiện nghi công tác

Sử dụng phương tiện di chuyển thương mại bằng chi phí của họ hoặc bằng chi phí của công ty.

Chỉ chấp nhận những chuyến đi được tài trợ khiêm tốn để tham gia vào các sự kiện công bố thông tin thích hợp.

 

3. Các thủ tục được đề xuất tuân thủ

 • Bảo vệ tính trung thực của ý kiến

 • Tạo một danh sách hạn chế đối với các công ty gây tranh cãi

 • Hạn chế các chi phí được tài trợ đặc biệt

 • Hạn chế quà tặng

 • Hạn chế các khoản đầu tư của nhân viên

 • Đánh giá lại các thủ tục, quy trình

 • Chính sách độc lập

 • Bổ nhiệm nhân viên với trách nhiệm giám sát việc tuân thủ chuẩn mực và quy định.

 

CHUẨN MỰC I: TÍNH CHUYÊN NGHIỆP - Chuẩn mực I(C): Làm sai lệch thông tin

Trích dẫn gốc:

 • Các Thành viên và Ứng viên không được cố ý làm sai lệch thông tin liên quan đến các phân tích, khuyến nghị, hoạt động đầu tư, hoặc các hoạt động chuyên môn khác.

 • Trình bày thông tin sai lệch bao gồm việc trình bày các phát biểu không đúng, chủ ý loại bỏ các thông tin hoặc phát biểu không đúng hoặc gây hiểu lầm.

 

1. Hướng dẫn chung

 • Không được cố ý bỏ qua, hoặc làm sai lệch thông tin, hoặc đưa ra ấn tượng sai về một doanh nghiệp, tổ chức, hoặc một chứng khoán trong tuyên bố bằng lời nói, quảng cáo, thông tin liên lạc điện tử hoặc tài liệu bằng văn bản.

 • Thường xuyên theo dõi các tài liệu được đăng trên các trang web để đảm bảo rằng các thông tin mới nhất đã được cập nhật.

 • Không được đưa ra đảm bảo cho khách hàng bất kỳ lợi tức cụ thể nào đối với các khoản đầu tư không ổn định.

 

2. Hướng dẫn chi tiết trong một số trường hợp chính

2.1.  Tác động đến các quy cách hành nghề đầu tư

 Các Thành viên và Ứng viên:

Trình bày sai lệch thông tin liên quan đến quy cách hành nghề như thông tin về bằng cấp, chứng chỉ, hoặc hồ sơ lợi tức đầu tư.

Công bố minh bạch mục đích sử dụng các nhà quản lý bên ngoài và không được dùng các hoạt động đầu tư của những nhà quản lý đó như đại diện hoạt động của mình.

Thực hiện thẩm định cẩn thận khi sử dụng thông tin từ bên thứ ba.

2.2.  Báo cáo hiệu suất đầu tư

Các Thành viên và Ứng viên:

Làm sai lệch kết quả hiệu suất đầu tư của họ bằng cách sử dụng các tiêu chuẩn (benchmarks) không tương đồng với chiến lược đầu tư thực tế.

Ví dụ: So sánh hiệu suất đầu tư của quỹ phòng hộ, bao gồm rất nhiều loại tài sản thanh khoản kém, với hiệu suất đầu tư của thị trường chứng khoán để thu hút các nhà đầu tư.

Thường xuyên thảo luận với khách hàng về tiêu chuẩn phù hợp để đánh giá hiệu suất.

Nỗ lực cung cấp các thông tin định giá chứng khoán một cách chính xác và đáng tin cậy đến khách hàng.

2.3.  Phương tiện truyền thông mạng xã hội

Các Thành viên và Ứng viên:

Chỉ cung cấp những thông tin giống như các hình thức truyền thông truyền thống khác.

Đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên lạc ở phương tiện này tuân thủ các yêu cầu của Bộ quy tắc và Chuẩn mực.

Không được sử dụng tính ẩn danh trên phương tiện truyền thông xã hội để cố ý xuyên tạc các khuyến nghị đầu tư hoặc hoạt động chuyên môn.

2.4.  Lược bỏ thông tin

Các Thành viên và Ứng viên:

Không được cố ý lược bỏ thông tin đầu vào trong bất kỳ mô hình và quy trình nào.

Không được trình bày kết quả từ các mô hình dự phóng như là thông tin thực tế.

Khuyến khích công ty chủ quản phát triển các chính sách nghiêm ngặt trong việc xây dựng danh mục để ngăn chặn hành vi chỉ chọn lọc những tài khoản làm đại diện cho khả năng của toàn công ty.

2.5.  Đạo văn

Định nghĩa: Đạo văn là hành vi sao chép hoặc sử dụng tài liệu do người khác chuẩn bị ở dạng gần giống mà không trích dẫn nguồn gốc của tài liệu hoặc xác định tác giả và nhà xuất bản của tài liệu, bao gồm:

Sử dụng báo cáo phân tích hoặc nghiên cứu được thực hiện bởi công ty hoặc cá nhân khác, thay đổi tên, và phát hành tài liệu đó như phân tích ban đầu của mình.

Sử dụng nguyên văn các đoạn trích từ các bài báo hoặc báo cáo do người khác chuẩn bị hoặc chỉ có một số thay đổi nhỏ về từ ngữ mà không trình dẫn nguồn gốc đoạn trích.

Trình bày các trích dẫn dưới dạng “các nhà phân tích hàng đầu”, “các chuyên gia đầu tư” mà không có nguồn tham khảo cụ thể.

Trình bày ước tính thống kê về các dự báo được chuẩn bị bởi người khác với nguồn được trích dẫn nhưng không có tuyên bố hoặc cảnh báo về sự tin cậy trong thống kê.

Sử dụng biểu đồ và đồ thị mà không nêu rõ nguồn gốc của chúng.

Sao chép các bảng tính hoặc thuật toán độc quyền mà không tìm kiếm sự hợp tác hoặc ủy quyền của người tạo ra chúng.

Trong trường hợp phân phối báo cáo nghiên cứu của bên thứ ba, các Thành viên và Ứng viên phải thể hiện rõ ràng rằng họ không phải là tác giả của các bài nghiên cứu đó.

Lưu ý: Thông tin thực tế được công bố bởi các dịch vụ báo cáo tài chính và thống kê được công nhận hoặc các nguồn tương tự có thể được sử dụng mà không cần trích dẫn.

2.6.  Các công việc hoàn thành cho công ty chủ quản

Bất kỳ báo cáo nghiên cứu nào do các nhà phân tích chuẩn bị đều là tài sản của công ty và có thể được công ty phát hành ngay cả khi các nhà phân tích ban đầu không còn ở công ty nữa.

Các Thành viên và Ứng viên được phép sử dụng nghiên cứu được thực hiện bởi các nhà phân tích đã từng làm việc tại công ty của họ. Tuy nhiên, họ không thể phát hành lại một báo cáo đã phát hành trước đó chỉ dưới tên riêng của họ.

 

3. Các thủ tục được đề xuất tuân thủ

 • Chuẩn bị một bản tóm tắt kinh nghiệm, trình độ và dịch vụ mà một Thành viên có thể thực hiện.

 • Khuyến khích công ty chủ quản phát triển các quy trình xác minh tài liệu tiếp thị do bên thứ ba cung cấp liên quan đến khả năng, sản phẩm và dịch vụ của họ.

 • Trích dẫn nguồn của bất kỳ bản tóm tắt tài liệu nào do người khác cung cấp.

 • Lưu giữ bản sao của tất cả các báo cáo, bài báo hoặc các tài liệu khác được sử dụng để chuẩn bị báo cáo nghiên cứu.

 • Cung cấp một danh sách bằng văn bản các dịch vụ và bằng cấp hiện có của công ty.

 • Xem xét định kỳ các tài liệu và thông tin liên lạc của các Thành viên xem có bất kỳ thông tin sai lệch nào về trình độ và năng lực của nhân viên hoặc công ty hay không.

 

CHUẨN MỰC I: TÍNH CHUYÊN NGHIỆP - Chuẩn mực I(D): Hành vi sai trái

Trích dẫn gốc: Các Thành viên và Ứng viên không được tham gia vào các hoạt động chuyên môn có dấu hiệu thiếu trung thực, gian lận, hoặc lừa đảo hoặc có hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín nghề nghiệp, tính liêm chính hoặc năng lực của bản thân.

 

1. Hướng dẫn chung

 • Bất kỳ hành vi nào liên quan đến nói dối, gian lận, ăn cắp hoặc hành vi không trung thực khác đều vi phạm chuẩn mực này nếu hành vi phạm tội phản ánh bất lợi cho hoạt động chuyên môn của Thành viên hoặc Ứng viên. (Ví dụ: trộm cắp)

 • Hành vi làm tổn hại đến độ tin cậy hoặc năng lực có thể bao gồm các hành vi dù không phải là bất hợp pháp, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng thực hiện trách nhiệm của Thành viên hoặc Ứng viên. Ví dụ: say rượu tại nơi làm việc,…

 • Việc không có hành vi phù hợp hoặc thiếu nỗ lực đầy đủ để thực hiện hành vi đó có thể vi phạm Chuẩn mực I(D).

 • Không nên sử dụng chuẩn mực để giải quyết các tranh chấp cá nhân, chính trị hoặc các tranh chấp khác không liên quan đến đạo đức nghề nghiệp.

 

2. Các thủ tục được đề xuất tuân thủ

 • Phát triển và áp dụng Bộ quy tắc đạo đức và làm rõ rằng hành vi phi đạo đức sẽ không được dung thứ.

 • Cung cấp cho nhân viên một danh sách các hành vi vi phạm dễ bị phạm phải và các biện pháp trừng phạt, bao gồm cả sa thải.

 • Kiểm tra người tham chiếu của những nhân viên tiềm năng.