[Level 1] Ethical & Professional Standards

[Tóm tắt kiến thức quan trọng] của Module 3: Phần 5 - Chuẩn mực số V: Investment Analysis, Recommendation and actions (Phân tích, khuyến nghị, hoạt động đầu tư)

Tóm tắt các kiến thức quan trọng liên quan đến chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp số V: Phân tích, khuyến nghị, hoạt động đầu tư

CHUẨN MỰC V: PHÂN TÍCH, KHUYẾN NGHỊ, HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - Chuẩn mực V(A): Cơ sở thận trọng và hợp lý

Trích dẫn gốc: Thành viên và ứng viên cần phải:

 • Thể hiện tính thận trọng, độc lập, và kỹ lưỡng trong việc phân tích các khoản đầu tư, đưa ra khuyến nghị đầu tư, hoặc thực hiện hành động đầu tư.

 • Có cơ sở hợp lý và đầy đủ, được hỗ trợ bởi các kết quả nghiên cứu và tìm hiểu thích hợp cho bất kỳ khoản phân tích đầu tư, khuyến nghị đầu tư, hoặc thực hiện hành động đầu tư. 

 

1. Hướng dẫn chung

Thành viên và ứng viên cần phải:

 • Có nỗ lực hợp lý để giải quyết tất cả các vấn đề khi đưa ra khuyến nghị đầu tư.

 • Nâng cao tính minh bạch bằng cách cung cấp các thông tin hỗ trợ cho khách hàng khi khuyến nghị một giao dịch mua/bán hoặc thay đổi khuyến nghị đầu tư.

 

2. Hướng dẫn chi tiết trong một số trường hợp chính

2.1.  Định nghĩa cơ sở thận trọng và hợp lý

Thận trọng: Thành viên và ứng viên cần phải thực hiện các nỗ lực cần thiết để hỗ trợ khuyến nghị mà họ đưa ra.

Cơ sở hợp lý: Các quyết định đầu tư cần được dựa trên những sự thật đã được cung cấp và nắm rõ bởi các nhà phân tích tại thời điểm ra khuyến nghị đầu tư.

2.2.  Sử dụng các nghiên cứu thứ cấp hoặc nghiên cứu của bên thứ ba.

Nghiên cứu thứ cấp là các nghiên cứu đã được thực hiện bởi một cá nhân khác trong công ty.

Nguyên cứu của bên thứ ba là các nghiên cứu được thực hiện bởi một cá nhân khác ngoài công ty.

Thành viên và ứng viên cần: 

Thực hiện các nỗ lực hợp lý để xác định rằng các bài nghiên cứu đó có hợp lý hay không, dựa trên:

 • Các giả định được dùng trong nghiên cứu.

 • TÍnh chặt chẽ của các phân tích.

 • Tính kịp thời của bài nghiên cứu.

 • Đánh giá tính độc lập và khách quan của khuyến nghị đầu tư.

Nên đặt câu hỏi về nguồn gốc và tính chính xác của tất cả dữ liệu được dùng trong việc hoàn thiện phân tích đầu tư và khuyến nghị đầu tư.

Tham khảo ý kiến của các nhân viên khác trong công ty để xác định rằng liệu các nghiên cứu thứ cấp hoặc được cung cấp bởi bên thứ ba có hợp lý hay không để tin tưởng sử dụng.

Nên xác minh rằng công ty có chính sách về việc rà soát kịp thời và nhất quán các bên cung cấp bài nghiên cứu.

2.3.  Sử dụng nghiên cứu định lượng

Mỗi mô hình định lượng đều có những nhược điểm riêng. Trong vài tình huống, các mô hình định lượng có thể không thể hiện đầy đủ những rủi ro đi kèm. Vì thế, thành viên và ứng viên nên cẩn thận hơn khi sử dụng nghiên cứu định lượng.

Yêu cầu tuân thủ cho thành viên và ứng viên bao gồm các bước:

 • Bước 1: Hiểu rõ về mô hình (đặc biệt là các giả định và chỉ số) và đảm bảo rằng các giả định cần thiết đều đã được bao gồm trong mô hình.

 • Bước 2: Kiểm tra kết quả đầu ra của mô hình

Cách thành viên và ứng viên cần phải:

Hiểu rõ các chỉ số và giả định được dùng trong mô hình cũng như là hạn chế của mô hình

Nỗ lực kiểm tra kết quả đầu ra của mô hình đầu tư trước khi đưa chúng vào khuyến nghị

Đảm bảo rằng các phân tích đã bao gồm một loạt các giả định đủ để nắm bắt các đặc điểm cơ sở của khoản đầu tư.

2.4.  Thực hiện nghiên cứu định lượng

Các thành viên và ứng viên có tham gia vào việc phát triển mô hình/thuật toán cần phải hiểu các khía cạnh chuyên môn cũng như các chỉ số, giả định và hạn chế của mô hình.

Khi xem xét các mô hình máy tính hoặc kết quả đầu ra, các thành viên và ứng viên nên đặc biệt tập trung vào các giả định được dùng trong mô hình và tính chặt chẽ của phân tích, có thể dùng một loạt các biến đầu vào có thể xảy ra vào mô hình.

2.5.  Lựa chọn cố vấn bên ngoài hoặc có vấn phụ

Các thành viên và ứng viên cần phải đánh giá các nhà quản lý bên ngoài một cách thận trọng như khi đánh giá cổ phiếu

Các thành viên và ứng viên sử dụng trực tiếp các dịch vụ của nhà quản lý bên ngoài cần đảm bảo rằng công ty của họ có một bộ tiêu chí chuẩn hóa cho việc đánh giá các nhà cố vấn hoặc quản lý bên ngoài này. Tiêu chí (bao gồm nhưng không giới hạn) có thể bao gồm:

 • Xem xét Bộ quy tắc đạo đức của nhà cố vấn.

 • Nắm rõ thủ tục tuân thủ và kiểm soát nội bộ của nhà cố vấn.

 • Đánh giá chất lượng thông tin hiệu suất đầu tư.

 • Rà soát các thủ tục đầu tư của nhà cố vấn và tính tuân thủ các chiến lược đã được đề ra.

2.6.  Nghiên cứu và đưa ra quyết định theo nhóm

Nếu các thành viên và ứng viên không đồng tình nhưng tin rằng ý kiến của nhóm có cơ sở hợp lý và mang tính độc lập khách quan thì họ không cần chấm dứt mối quan hệ nghiên cứu với nhóm đó.

 

3. Các thủ tục được đề xuất tuân thủ.

 • Xây dựng một chính sách rằng các bài nghiên cứu cần dựa trên cơ sở hợp lý và đầy đủ.

 • Có các hướng dẫn cụ thể bằng văn bản

 • Các tiêu chí đánh giá chất lượng nghiên cứu

 • Có hướng dẫn chi tiết bằng văn bản để kiểm tra tất cả mô hình được tạo trên máy tính.

 • Có tiêu chí có thể đo lường được để đánh giá các nhà cung cấp nghiên cứu bên ngoài.

 

CHUẨN MỰC V: PHÂN TÍCH, KHUYẾN NGHỊ, HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - Chuẩn mực V(B): Giao tiếp với khách hàng và khách hàng tiềm năng

Trích dẫn gốc: Các thành viên và ứng viên cần phải:

 • Công bố cho khách hàng và khách hàng tiềm năng hình thức cơ bản và các nguyên tắc chung của quy trình đầu tư mà các thành viên và ứng viên sử dụng để phân tích đầu tư, lựa chọn chứng khoán và xây dựng danh mục đầu tư và phải kịp thời công bố các thay đổi có thể ảnh hưởng trọng yếu đến các quy trình này.

 • Công bố cho khách hàng và khách hàng tiềm năng về các hạn chế và rủi ro quan trọng liên quan đến quy trình đầu tư.

 • Sử dụng óc phán đoán hợp lý khi xác định các yếu tố đóng vai trò quan trọng trong quá trình phân tích đầu tư, đưa ra khuyến nghị hoặc thực hiện đầu tư và thông báo cho khách hàng và khách hàng tiềm năng về các yếu tố này.

 • Phân biệt rõ giữa thông tin thực tế và nhận định khi trình bày kết quả phân tích và kiến nghị đầu tư.

 

1. Hướng dẫn chung

Các thành viên và ứng viên cần phải:

 • Nên truyền tải cho khách hàng nắm về các yếu tố cốt yếu trong khuyến nghị đầu tư.

 • Phân biệt rõ ràng giữa ý kiến và sự thật.

 • Kịp thời giao tiếp với khách hàng về những thay đổi trọng yếu hoặc các cập nhật thường xuyên trong các yếu tố rủi ro của một chiến lược chứng khoán hoặc quản lý tài sản. 

 

2. Hướng dẫn chi tiết trong một số trường hợp chính

2.1. Thông báo với khách hàng về quy trình đầu tư

Các thành viên và ứng viên cần phải thông báo cho khách hàng:

 • Mô tả quy trình đưa ra quyết định một cách thường xuyên.

 • Những thay đổi tiếp theo nếu có đối với quy trình ra quyết định.

 • Những rủi ro và hạn chế của quy trình.

 • Các mảng chuyên môn hóa và đa dạng hóa được cung cấp bởi các nhà cố vấn bên ngoài.

2.2. Các loại hình giao tiếp khác nhau

Các loại hình giao tiếp bằng công nghệ mới có thể không có sẵn cho tất cả khách hàng, vì vậy các thành viên và ứng viên nên thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng tất cả khách hàng được đối xử công bằng trong cách tiếp cận thông tin. 

Nếu thông tin được truyền đạt trong dạng tóm tắt (ví dụ một danh sách các cổ phiếu được khuyến nghị), các thành viên và ứng viên nên thông báo cho khách hàng rằng các thông tin và phân tích chi tiết đều có sẵn nếu họ yêu cầu.

2.3. Xác định các rủi ro và hạn chế

Thành viên và ứng viên cần phải chỉ rõ cho khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng các rủi ro và hạn chế trọng yếu có trong các sản phẩm đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư.

 • Thành viên và ứng viên bắt buộc phải công bố cho khách hàng các rủi ro mà họ đã biết đến tại thời điểm đưa ra hành động đầu tư. 

 • Thành viên và ứng viên không bắt buộc phải công bố cho khách hàng các rủi ro mà họ không biết tại thời điểm đưa ra hành động đầu tư.

2.4. Cách trình bày báo cáo

Các khuyến nghị đầu tư dựa trên nghiên cứu và phân tích định lượng cần được dựa trên các tài liệu tham khảo có sẵn và nên được áp dụng một cách nhất quán với các phương pháp đã được áp dụng từ trước.

Ứng viên và ứng viên cần nhấn mạnh các thay đổi nếu có sự thay đổi trong phương pháp.

2.5. Phân biệt giữa Sự thật và Ý kiến trong bài báo cáo

Sự thật là những gì đã xảy ra trong quá khứ hoặc đang xảy ra trong thời điểm hiện tại, ví dụ như hiệu suất đầu tư trong quá khứ của một cổ phiếu.

Ý kiến là những gì được dự báo hoặc dự đoán sẽ xảy ra, chẳng hạn như ước tính EPS của một cổ phiếu.

Đối với các nghiên cứu định lượng phức tạp, các thành viên và ứng viên cần tách bạch giữa các sự thật và phỏng đoán thống kê (tương đương với ý kiến) và nên xác định các hạn chế trong phân tích.

Các thành viên và ứng viên nên trao đổi trực tiếp với khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng về các giả định dùng trong mô hình và quy trình đầu tư cấu thành nên bài nghiên cứu.

Các thành viên và ứng viên được xem là vi phạm chuẩn mực này nếu họ không thể hiện trong bài nghiên cứu rằng các ước tính trong thu nhập, triển vọng về cổ tức, hoặc thông tin giá thị trường trong tương lai là ý kiến tùy thuộc vào hoàn cảnh trong tương lai.

3. Các thủ tục được đề xuất tuân thủ.

 • Đánh giá nội bộ giữa các nhân viên.

 • Lưu trữ hồ sơ nội bộ để cung cấp thông tin bổ sung cho khách hàng

 

CHUẨN MỰC V: PHÂN TÍCH, KHUYẾN NGHỊ, HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ - Chuẩn mực V(C): Lưu trữ hồ sơ

Trích dẫn gốc: Các thành viên và ứng viên có trách nhiệm thiết lập và duy trì lưu trữ hồ sơ để hỗ trợ hoạt động phân tích đầu tư, khuyến nghị, thực hiện đầu tư và các giao tiếp liên quan đến đầu tư cho khách hàng và khách hàng tiềm năng.

 

1. Hướng dẫn chung

Các thành viên và ứng viên cần phải:

 • Lưu trữ các hồ sơ bổ trợ cho việc nghiên cứu và đưa ra lý do cho hành động hoặc kết luận đầu tư.

 • Hồ sơ có thể được lưu trữ dưới dạng bản cứng hoặc bản điện tử.

 

2. Hướng dẫn chi tiết trong một số trường hợp chính

2.1. Lưu trữ hồ sơ từ mạng xã hội

Các thành viên và ứng viên cần đảm bảo rằng tất cả các thông tin liên quan (có thể đến từ nhiều phương tiện mạng xã hội như e-mail, tin nhắn, bài đăng Facebook, v.v.) đều được lưu trữ.

2.2. Các hồ sơ được lưu trữ là tài sản của công ty

Trong quá trình làm việc

Khi rời doanh nghiệp

Khi làm việc tại doanh nghiệp mới

Khi đang làm việc tại công ty, các sản phẩm được tạo ra bởi các thành viên và ứng viên thuộc về tài sản của công ty.

Khi rời khỏi công ty, các thành viên và ứng viên không được đem theo bản gốc hoặc bản sao chép các sản phẩm họ đã tạo ra mà không có sự đồng ý rõ ràng từ công ty chủ quản.

Khi làm việc cho công ty chủ quản mới, các thành viên và ứng viên không được sử dụng các nghiên cứu và khuyến nghị trong quá khứ được tạo ra ở công ty cũ.

Các thành viên và ứng viên phải tạo lại các nghiên cứu của riêng mình sử dụng tất cả các thông tin đã được công bố hoặc sử dụng nguồn tài nguyên của công ty chủ quản mới.

2.3. Các yêu cầu địa phương

 • Nếu địa phương có các chính sách về việc lưu trữ hồ sơ, các thành viên và ứng viên cần tuân thủ theo chính sách đó.

 • Nếu địa phương không có chính sách về việc lưu trữ hồ sơ, các thành viên và ứng viên cần tuân thủ chuẩn mực của CFAI (ít nhất lưu trữ hồ sơ trong 7 năm).

 

3. Các thủ tục được đề xuất tuân thủ.

Các thành viên và ứng viên tiến hành lưu trữ các ghi chú trong nghiên cứu và các hồ sơ liên quan dưới dạng điện tử hoặc bản cứng để hỗ trợ thảo luận đầu tư.