[Level 1] Financial Statement Analysis

[Tổng hợp các dạng bài tập điển hình] Reading 24 - Phần 1: Trái phiếu

I. Tóm tắt kiến thức chung:

- Trái phiếu bao gồm hai khoản phải trả bằng tiền trong tương lại: bao gồm mệnh giá trái phiếu (face value) và lợi tức (coupon payments).

- Các trường hợp phát hành trái phiếu:

 

Trái phiếu được bán cao hơn mệnh giá

(Premium bond)

Trái phiếu ngang giá

(Par bond)

Trái phiếu chiết khấu

(Discount bond)

Lãi suất thị trường

Nhỏ hơn lợi tức

Bằng với lợi tức

Cao hơn lợi tức

Giá thị trường

Cao hơn mệnh giá

Bằng mệnh giá

Thấp hơn mệnh giá

Phát hành tại 

Phát hành cao hơn giá (issued at premium)

Phát hành ngang giá (issued at par)

Phát hành cao hơn giá (issued at discount)

- Giá trị ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán cho trái phiếu sẽ bằng với chi phí gốc (historical cost) cộng hoặc trừ đi giá trị cộng dồn của các khoản khấu hao cho Trái phiếu phát hành thấp hơn mệnh giá (discount) hoặc cao hơn mệnh giá (premium).

Đối với các bài tập liên quan tới trái phiếu, các học viên cần tập chung vào các điểm chính sau:

  • Các thông số của trái phiếu phát hành như: kỳ hạn (time to maturities), lợi tức (coupon rate), mệnh giá trái phiếu (face value), từ đó tính được giá trị hiện tại của Trái phiếu.
  • Lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu so với lợi tức của trái phiếu. 
  • Chi phí khấu hao cho các trái phiếu được bán cao hơn mệnh giá (premium bond) và trái phiếu chiết khấu (discount bond)

II. Dạng bài tập liên quan tới trái phiếu phát hành

1. Dạng bài tập liên quan tới ghi nhận giá trị trái phiếu khi phát hành

Bài tập 1. Một công ty phát hành 1 triệu $ trái phiếu ngang giá (issued at face value). Khi trái phiếu được phát hành, công ty sẽ ghi nhận:

A. Dòng tiền vào từ hoạt động đầu tư (CFI)
B. Dòng tiền vào từ hoạt động tài chính (CFF)
C. Dòng tiền vào từ hoạt động của công ty (CFO)

Đáp án: B

Dòng tiền 1 triệu $ thu được từ việc phát hành trái phiếu của công ty sẽ được phân loại là dòng tiền từ hoạt động tài chính.

Bài tập 2. Một công ty phát hành trái phiếu mệnh giá $1,000,000, kỳ hạn 10 năm bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2015. Tại thời điểm đó, lãi suất thị trường dùng để tính giá trị của Trái phiếu là 5%. Trái phiếu trả lợi tức 6% vào ngày cuối cùng mỗi năm. Vào ngày phát hành, giá trị của trái phiếu được phản ánh trên bảng cân đối kế toán là:

A. $926,399
B. $1,000,000
C. $1,077,217

Đáp án: C

Trái phiếu được phát hành tại mức giá cao hơn mệnh giá do lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành (5%) thấp hơn lợi tức của trái phiếu (6%). 

Sử dụng máy tính BA II plus, với các số liệu sau ta tính được giá trị trái phiếu tại thời điểm hiện tại:

Biến đầu vào

Giá trị trong bài

N (số năm tới hạn)

10

I/Y (lãi suất chiết khấu/thị trường)

5

FV (mệnh giá trái phiếu)

$1,000,000

PMT (Lợi tức)

$60,000

Tính PV (giá trị hiện tại)

X

Kết quả X = $1,077,217. Như vậy, sau khi phát hành trái phiếu như trên, bảng cân đối kế toán của công ty sẽ có thêm khoản mục Nợ dài hạn có giá trị $1,077,217.

Bài tập 3. Midland Brands phát hành trái phiếu kỳ hạn 3 năm (bắt đầu từ 1 tháng 1 năm 2015) với mệnh giá là $5,000,000. Lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành của trái phiếu là 3%. Nếu lợi tức của trái phiếu là 2.5% mỗi năm, trả vào cuối năm thì giá trị trái phiếu được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán là:

A. $4,929,285
B. $5,000,000
C. $5,071,401

Đáp án: A

Tại thời điểm phát hành, lãi suất thị trường (3%) lớn hơn lợi tức của trái phiếu (2.5%) nên trái phiếu được phát hành tại giá chiết khấu (issued at discount price).

Sử dụng máy tính BA II plus, với các số liệu sau ta tính được giá trị trái phiếu tại thời điểm hiện tại:

Biến đầu vào

Giá trị trong bài

N (số năm tới hạn)

3

I/Y (lãi suất chiết khấu/thị trường)

3.0

FV (mệnh giá trái phiếu)

$5,000,000

PMT (Lợi tức)

$125,000

Tính PV (giá trị hiện tại)

X

Kết quả X = $4,929,284.72. Như vậy, giá trị được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của trái phiếu phát hành là $4,929,284.72

2. Dạng bài tập ghi nhận giá trị của trái phiếu tại các thời điểm sau phát hành

Bài tập 4. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2010, công ty Elegant Fragrances phát hành trái phiếu mệnh giá $1,000,000, kỳ hạn 5 năm với lực tức trả vào cuối mỗi năm là $55,000. Lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành là 6.0%. Công ty sẽ ghi nhận việc phát hành trên trong năm 2010 như thế nào:

A. Một khoản chi phí lãi (interest expense) $55,000 trong bảng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2010.
B. Một khoản nợ phải trả $982,674 vào ngày 31/12/2010 trên bảng cân đối kế toán.
C. Một dòng tiền ra $58,736 trong hoạt động kinh doanh trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2010.

Đáp án: B

Trái phiếu được phát hành tại giá chiết khấu do lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành (6%) lớn hơn lợi tức trả của trái phiếu (5.5% = 55,000/1,000,000).

Sử dụng máy tính BA II plus, với các số liệu sau ta tính được giá trị trái phiếu tại thời điểm hiện tại:

Biến đầu vào

Giá trị trong bài

N (số năm tới hạn)

5

I/Y (lãi suất chiết khấu/thị trường)

6.0

FV (mệnh giá trái phiếu)

$1,000,000

PMT (Lợi tức)

$55,000

Tính PV (giá trị hiện tại)

X

Ta tính được giá trị hiện tại của Trái phiếu là $978,938 được ghi nhận trong nợ phải trả và dòng tiền vào từ hoạt động tài chính (CFI). 

Chi phí lãi vay trong năm 2010 là:978,938 x 6.0% = $58,736 

Chi phí này bao gồm tiền mặt đã trả $55,000 và phần khấu hao giá trị của trái phiếu: $3,736 qua các năm. 

Như vậy, giá trị ghi sổ của trái phiếu cuối năm 2010 là 978,938 + 3,736 = $982,674 và thể hiện tại nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán.

3. Dạng bài tập tính toán lãi suất và cách ghi nhận trên báo cáo tài chính

Bài tập 5. Ngày 1 tháng 1 năm 2015, công ty Lesp phát hành trái phiếu mệnh giá $2,000,000 kỳ hạn 5 năm, lợi tức 3%/năm trả hàng kỳ vào cuối mỗi năm. Lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành trái phiếu là 4%. Giá trị trái phiếu khi bán là $1,910,964. Theo thông tin trên thì chi phí lãi vay trong năm 2017 của công ty là :

A. $77,096
B. $77,780
C. $77,807

Đáp án: B

Chi phí lãi cho trái phiếu trong một năm tài chính bất kỳ sẽ bằng giá trị sổ sách của Trái phiếu đầu năm nhân với lãi suất thị trường (4%). Ngoài ra, sự chênh lệch giữa giá bán của Trái phiếu và mệnh giá sẽ được khấu hao dần dần vào giá trị ghi sổ của trái phiếu sao cho Trái phiếu ghi nhận lại mệnh giá tại thời điểm cuối của kỳ hạn. 

Ta có bảng tính toán các giá trị của trái phiếu như sau :

Năm

Giá trị ghi sổ đầu năm

(Beginning carrying amount)

Chi phí lãi vay (4%)

Lợi tức phải trả (lợi suất 3%)

Giá trị khấu hao

Giá trị ghi sổ cuối năm (Ending carrying value)

2015

$1,910,964

$76,439

$60,000

$16,439

$1,927,403

2016

$1,927,403

$77,780

$60,000

$17,096

$1,944,499

2017

$1,944,499

$77,780

$60,000

$17,780

$1,962,279

 Như vậy, theo bảng trên, chi phí lãi vay của Công ty Lesp trong năm 2017 là $77,780.

Bài tập 6. Công ty Comte phát hành trái phiếu mệnh giá $3,000,000 kỳ hạn ba năm vào ngày 1 tháng 1 năm 2015. Trái phiếu có lợi tức hàng năm là 5.5%, trả vào cuối năm. Lãi suất thị trường tại thời điểm phát hành là 5%. Giá bán trái phiếu hiện tại là $3,040,849. Sử dụng phương pháp khấu hao đường thẳng, hãy tính chi phí lãi vay của công ty trong năm đầu tiên:

A. $150,000
B. $151,384
C. $152,042

Đáp án: B

Theo phương pháp khấu hao đường thẳng, Trái phiếu đang được phát hành với giá cao hơn mệnh giá (premium bond) sẽ được khấu hao đều qua các năm cho tới khi đáo hạn trái phiếu. Chi phí lãi vay hàng năm sẽ bằng chi phí trả lợi tức $165,000 ($3,000,000 x 5.5%) trừ đi chi phí khấu hao hằng năm theo phương pháp đường thẳng là $13,616 [(3,040,849 – 3,000,000)/3].

Như vậy, chi phí lãi vay trong năm đầu tiên là $165,000 - $13,616 = $151,384.