[Level 1] Quantitative Methods

[Tổng hợp các dạng bài tập điển hình] của reading 1 - The Time Value of Money

Các dạng bài tập thường gặp liên quan đến time value of money

1. Tính EAR (effective annual rate) và EAY (effective annual yield)

2. Tính toán các tham số liên quan đến giá trị theo thời gian của tiền (FV, PV, r, n, A)

Bảng dưới đây tổng hợp các công thức liên quan đến giá trị theo thời gian của các loại dòng tiền

 

Tính Future value (FV)

Tính Present value (PV)

 

Single cash flow (Dòng tiền đơn)

FV = future value at time n (giá trị tương lai tại thời điểm n)

PV = present value (giá trị hiện tại)

r = interest rate per period (lãi suất mỗi kỳ)

N = number of years (số năm)

Series of Equal Cash Flows

(Chuỗi các dòng tiền bằng nhau)

Ordinary annuity

A = annuity amount

N = number of regular annuity payments

r = interest rate per period

Annuity due

Perpetuity

 

Series of uneven cash flows (Chuỗi dòng tiền không đều)

Tổng giá trị quy về hiện tại của mỗi dòng tiền trong chuỗi

Tổng giá trị tương lai của mỗi dòng tiền trong chuỗi.

Ví dụ 2