[Level 1] Quantitative Methods

[Tổng hợp các dạng bài tập điển hình] của reading 2 - Organnizing, Visualizing and Describing data

Các dạng bài tập thường gặp liên quan đến các khái niệm cơ bản của thống kê

1. Dạng tính toán các giá trị trung bình cho tổng thể và mẫu dữ liệu

Lý thuyết

Ví dụ

2. Dạng tính toán các tham số liên quan đến central tendency

Lý thuyết

Ví dụ:

Trả lời:

3. Bài tập liên quan đến Cofficient of variation (CV)