[Level 1] Equity Investments

Tổng quan và các nội dung chính của môn Equity investment trong chương trình CFA level 1

Các nội dung quan trọng cần lưu ý khi học môn Equity của CFA level 1

1. Tổng quan về môn học

Equity Investment là môn học về Đầu tư vốn cổ phần, nghiên cứu các kiến thức về cấu trúc hệ thống tài chính, các chỉ số trên thị trường chứng khoán, tính hiệu quả thị trường, giới thiệu tổng quan về cổ phiếu, phân tích ngành, phân tích công ty và định giá cổ phiếu. 

Tỷ trọng môn học Equity Investment

Nội dung môn Equity Investment trong kỳ thi CFA Level 1 chiếm 10-12%. Cùng với Fixed Income, Equity Investment là 1 trong 2 bộ môn chiếm tỷ trọng cao thứ 3 trong kỳ thi CFA Level 1 (Sau môn FRA và Ethics).

2. Các kiến thức nền tảng và quan trọng:

Môn Equity Investment bao gồm 6 readings (từ reading 36 đến reading 41), chủ đề và nội dung từng reading như sau:

Reading 33: Market Organization and Structure (Cấu trúc hệ thống tài chính).

 • Chức năng của thị trường tài chính
 • Phân loại các tài sản tài chính và các thị trường tài chính.
 • Mô tả đặc điểm chính và phân loại các loại chứng khoán, tiền tệ, hợp đồng, hàng hóa, và các tài sản thực được giao dịch trên các thị trường tập trung.
 • Trình bày tổng quan về chức năng, nhiệm vụ của các trung gian trong hệ thống tài chính.
 • Trình bày về các vị thế trong giao dịch các tài sản tài chính
 • Giới thiệu về đòn bẩy tài chính (leverage ratio), lợi suất khi giao dịch ký quỹ và tính toán mức giá mà tại đó người giao dịch nhận được margin call
 • Tìm hiểu về cách thức đặt lệnh và khớp lệnh trên thị trường.
 • So sánh các loại lệnh trên thị trường
 • Định nghĩa thị trường sơ cấp (primaty market) và thứ cấp (Secondary market)
 • Mô tả cách thức các tài sản tài chính được trao đổi trên thị trường giao dịch khớp giá, thị trường giao dịch khớp lệnh và thị trường giao dịch thông qua môi giới
 • Trao đổi về các đặc tính của một hệ thống tài chính vận hành tốt và cách thức những nhà quản lý hỗ trợ điều chỉnh thị trường.

Reading 34: Sercurity Market Indexes (Các chỉ số thị trường chứng khoán)

 • Định nghĩa chỉ số thị trường chứng khoán và giải thích cách tính giá trị, lợi suất từ giá và tổng lợi suất của chỉ số trong một thời kỳ và qua các thời kỳ khác nhau.
 • So sánh các phương pháp phân chia tỷ trọng khác nhau được sử dụng trong xây dựng chỉ số
 • Tìm hiểu các chỉ số tài chính chính được sử dụng trong phân tích.

Reading 35: Market Efficiency (Tính hiệu quả thị trường)

 • Tính hiệu quả của thị trường và các nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu quả thị trường.
 • Giới thiệu ba cách phân loại tính hiệu quả thị trường và mối liên hệ với các phương pháp phân tích cơ bản (fundamental analysis), phân tích kỹ thuật (technical analysis) và quản lý danh mục (portfolio management).
 • Một số tính bất thường của thị trường và liên hệ với một số chiến lược đầu tư.
 • Tài chính hành vi (behavioral finance) và cách thức nghiên cứu liên quan tới hiệu quả thị trường.

Reading 36: Overview of Equity Securities (Giới thiệu tổng quan về cổ phiếu).

 • Tổng quan và lịch sử họat động của thị trường cổ phiếu toàn cầu.
 • Các loại hình và đặc điểm của cổ phiếu, khác biệt giữa cổ phiếu niêm yết (publich equity securities) và cổ phiếu sở hữu tư nhân (private equity securities).
 • Tổng quan về các loại hình cổ phiếu niêm yết và giao dịch trên thị trường toàn cầu.
 • Đặc điểm rủi ro và lợi nhuận của cổ phiếu.
 • Vai trò của cổ phiếu trong việc tạo ra giá trị công ty. Mối quan hệ giữa chi phí vốn cổ phần (cost of equity), lợi nhuận trên vốn cổ phần (return on equity) và lợi suất theo yêu cầu của nhà đầu tư (investor required rates of return).

Reading 37: Introduction to Industry and Company Analysis (Giới thiệu về phân tích ngành và phân tích công ty).

 • Các cách tiếp cận để xác định công ty tương đồng cũng như hệ thống phân loại ngành.
 • Khái quát mô tả về ngành và phân tích ngành (industry analysis). Phân tích đối thủ cạnh tranh.
 • Giới thiệu về phân tích công ty (company analysis) cũng như các phương pháp được sử dụng.

Reading 38: Các phương pháp định giá cổ phiếu.

 • Mối quan hệ khác biệt giữa giá trị ước tính và giá thị trường.
 • Giới thiệu về ba loại mô hình định giá chính.
 • Giới thiệu về tổng quan mô hình tính giá trị hiện tại (present value model), tập trung vào mô hình chiết khấu cổ tức (dividend discount model).
 • Mô tả và xem xét cách thức sử dụng các hệ số định giá (Price multiple).
 • Cách định giá dựa trên tài sản (asset-based valuation model) cũng và mô tả cách thức các mô hình này dùng để định giá.

Tài liệu ôn thi Equity Investment

CFA Program Curriculum Book

Wiley Study Guide

Kaplan Schweser Notes

Đánh giá môn học Equity Investment

Lượng kiến thức của Equity Investment ở Level 1 không nhiều, tuy nhiên có rất nhiều khái niệm và lí thuyết mới được đưa ra nên bạn phải đọc và học kĩ để ghi nhớ các kiến thức mới mẻ, nhằm chuẩn bị thật tốt cho Level 2 là cấp độ chiếm tỷ trọng lớn trong kỳ thi.