Tự học ACCA (Association of Chartered Certified Accountant)
  1. SAPP Knowledge Base
  2. Tự học ACCA (Association of Chartered Certified Accountant)

Tự học ACCA (Association of Chartered Certified Accountant)

Tổng hợp kiến thức chương trình ACCA bằng tiếng Việt

[BT/F1] Business and Technology (Kinh doanh và Công nghệ)

Xem thêm

[MA/F2] Management Accounting (Kế toán Quản trị)

Xem thêm

[FA/F3] Financial Accounting (Kế toán Tài chính)

Xem thêm

[LW/F4] Law INT (Luật Quốc tế)

Xem thêm

[PM/F5] Performance Management - Quản lý Hiệu quả hoạt động

Xem thêm

[TX/F6] Taxation - Thuế Việt Nam

Xem thêm

[FR/F7] Financial Reporting (Lập báo cáo Tài chính)

Xem thêm

[AA/F8] Audit and Assurance (Kiểm toán và Các dịch vụ đảm bảo)

Xem thêm

[FM/F9] Financial Management (Quản trị Tài chính)

Xem thêm